Najčešća pitanja

ŠTO JE PROFESIONALNA REHABILITACIJA I KOME JE NAMIJENJENA?

Profesionalna rehabilitacija sastavni je dio procesa rehabilitacije osoba s invaliditetom i naziv je za skup aktivnosti kojima je cilj osposobiti osobu s invaliditetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.

Profesionalna rehabilitacija obuhvaća sljedeće mjere i aktivnosti:

– sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti

– profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti

– analizu tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad

– procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja

– radno osposobljavanje, obrazovanje i programe za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja

– informiranje i savjetovanje o mogućnostima koje asistivna tehnologija pruža u učenju i radu

– pojedinačne i skupne programe za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu

– informiranje i savjetovanje o primjeni učinkovitih tehnika u učenju i radu

– razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije

– tehničku pomoć i podršku u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije, praćenje i procjena rezultata

– informiranje i podršku u izvorima financiranja.

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti osoba kojoj je prema posebnom propisu utvrđen status osobe s invaliditetom te time ispunjava uvjete za upis u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

 

USLUGA REHABILITACIJSKE PROCJENE

ŠTO JE REHABILITACIJSKA PROCJENA?

Rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina radnih navika i profesionalnih interesa je usluga koja se odvija u sklopu ocjene radne sposobnosti, kada nadležno tijelo vještačenja podnese narudžbenicu CPRZ-u.

Svrha usluge je utvrditi je li osoba prikladan kandidat za uključivanje u usluge profesionalne rehabilitacije, odnosno bi li profesionalna rehabilitacija pomogla osobi u uključivanju u svijet rada. Usluge profesionalne rehabilitacije mogu biti radno osposobljavanje, obrazovanje , stručna podrška na radnom mjestu i sl.

Tijekom provođenja rehabilitacijske procjene osobi se utvrđuje stupanj invaliditeta u odnosu na rad, koji može biti procijenjen od 0 do 4. Ako se osobi utvrdi stupanj od 1 do 4, upisuje se u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. 

KOLIKO TRAJE USLUGA REHABILITACIJSKE PROCJENE?

Rehabilitacijska procjena sveobuhvatna je usluga i iz tog razloga može trajati do 5 dana, maksimalno 6 sati na dan. Uključuje procjene stručnog tima koje se sastoje od pregleda specijaliste medicine rada, psihologijskog intervjua i testiranja, razgovora s rehabilitatorom, razgovora sa socijalnim radnikom, testiranja znanja iz hrvatskog jezika, matematike, znanja osnova rada na računalu i opće informiranosti te radno-funkcionalnih sposobnosti, a ovisno o potrebi, i pregleda specijaliste medicine nekog drugog područja.    

ZAŠTO SE TESTIRAJU ZNANJA IZ HRVATSKOG JEZIKA, MATEMATIKE I OSNOVA RADA NA RAČUNALU?

Testiranje znanja (hrvatski jezik, matematika, osnove rada na računalu, opća informiranost) provodi se u svrhu utvrđivanja trenutne razine znanja i razvojnog kapaciteta korisnika. Testovima se testiraju samo bazična znanja na razini osnovne ili srednje škole. Rezultati testova koriste se u svrhu utvrđivanja predispozicija za učenje i savladavanje gradiva ukoliko se osoba uputi na dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju. 

ŠTO PODRAZUMIJEVA UTVRĐIVANJE RADNO-FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI?

Testiranje radno-funkcionalnih sposobnosti (motorički zadaci, funkcioniranja u radnim položajima, radno funkcioniranje) provodi se u svrhu utvrđivanja trenutnih motoričkih, radnih, tjelesnih i funkcionalnih kapaciteta prilikom izvođenja određenih radnih zadataka. Tijekom testiranja ispituje se fina i gruba ručna motorika, spretnost, preciznost, tjelesna pokretljivost, hvat, manipulacija alatom i teretom te ispitivanje funkcioniranja u određenim tjelesnim položajima.  Sva testiranja  s ciljem mogućeg uključivanja u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije i adekvatne obrazovne programe.

 

USLUGA UTVRĐIVANJA INVALIDITETA U ODNOSU NA RAD 

KOJA JE SVRHA USLUGE UTVRĐIVANJA INVALIDITETA U ODNOSU NA RAD?

Stupanj invaliditeta u odnosu na rad utvrđuje se isključivo radi upisa osobe u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

KAKO SE PROVODI USLUGA I ŠTO SVE OBUHVAĆA?

Za ocjenu stupnja invaliditeta u odnosu na rad potrebno je procijeniti funkcioniranje pojedinca, procijeniti poteškoće i prepreke vezane uz rad s obzirom na njegovo zdravstveno stanje.

Osoba je prisutna jedan dan na obradi u Centru za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb”, gdje prolazi pregled specijaliste medicine rada, psihologijsko testiranje i razgovor sa psihologom, te razgovore sa socijalnim radnikom i rehabilitatorom.

Drugi dan provođenja usluge odnosi se na pisanje mišljenja stručnjaka i interdisciplinarni sastanak gdje stručnjaci zajedno donose odluku o stupnju invaliditeta u odnosu na rad temeljem sveobuhvatne procjene korisnika.

Ukoliko procijenimo da postoji invaliditet u odnosu na rad, nalaz i mišljenje šaljemo u Zavod za vještačenje, koji će osobi u tom slučaju poslati uvjerenje o invaliditetu u odnosu na rad.

KAKAV JE POSTUPAK NARUČIVANJA USLUGE?

Potrebno je ispuniti narudžbenicu te ju dostaviti zajedno s ostalom dokumentacijom osobno ili poštom na adresu:

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

Ulica Republike Austrije 1, 10000 Zagreb

  ili elektronskom poštom na  info@cprz.hr           

 

KOJA JE CIJENA USLUGE UTVRĐIVANJE INVALIDITETA U ODNOSU NA RAD?

Temeljem Cjenika usluga profesionalne rehabilitacije, od 2020. godine usluga se ne naplaćuje. 

 

USLUGA PROCJENE RADNE UČINKOVITOSTI

KOJA JE SVRHA USLUGE?

Cilj je utvrditi postoji li smanjena radna učinkovitost kao posljedica invaliditeta, procjena mogućnosti individualnog prilagođavanja radnog mjesta te određivanje postotka subvencije plaće.

TKO MOŽE BITI NARUČITELJ USLUGE?

Naručitelj usluge je poslodavac kod kojega je osoba s invaliditetom zaposlena. Preduvjet za uključivanje u uslugu je da je osoba s invaliditetom upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te je od dana zapošljavanja proteklo najmanje tri mjeseca.

KAKO SE USLUGA PROVODI I ŠTO SVE OBUHVAĆA?

Usluga podrazumijeva obradu korisnika u Centru za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” u trajanju od 6 sati od strane raznih stručnjaka te odlazak stručnih radnika Centra na opservaciju rada i radnog mjesta na kojem je zaposlena osoba koja se procjenjuje kako bi proveli sveobuhvatnu procjenu funkcioniranja osobe s invaliditetom na radnom mjestu.

KOLIKO MOŽE IZNOSITI POSTOTAK SUBVENCIJE PLAĆE?

Visina postotka subvencije plaće direktno ovisi o procjeni radne učinkovitosti, a može iznositi od 10 do 75% minimalne bruto plaće.

ŠTO AKO NAKON PROCJENE RADNE UČINKOVITOSTI OSOBA PROMJENI RADNO MJESTO?

Procjena radne učinkovitosti vezana je uz konkretno radno mjesto te je u slučaju prelaska na drugo radno mjesto potrebno ponoviti procjenu.

KOJA JE CIJENA USLUGE PROCJENE RADNE UČINKOVITOSTI?

Temeljem Cjenika usluga profesionalne rehabilitacije, od 2020. godine usluga se ne naplaćuje. 

GDJE POSLODAVAC MOŽE OSTVARITI PRAVO NA SUBVENCIJU PLAĆE ZA OSOBU S INVALIDITETOM?

Poslodavac predaje zahtjev za subvenciju plaće zajedno s nalazom i mišljenjem o procjeni radne učinkovitosti u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Antuna Mihanovića 3,  10000 Zagreb.

Više informacija na www.zosi.hr ili na tel.  01/6184-727,  01/6184-726,  01/6458-481

 

USLUGA PRILAGODBE RADNOG MJESTA

ŠTO JE PRILAGODBA RADNOG MJESTA?

Prilagodba radnog mjesta je mjera za zapošljavanje i/ili zadržavanje osobe s invaliditetom u radnom odnosu. Cilj prilagodbe je prilagoditi uvjete rada i radnog okoliša osobi s invaliditetom kako bi posao mogla obavljati ravnopravno s ostalim kolegama.

NA ŠTO SVE IMAM PRAVO KROZ PRILAGODBU RADNOG MJESTA?

Prilagodba radnog mjesta se dijeli na dva različita segmenta:

Arhitektonska prilagodba – odnosi se na različite prijedloge mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša, a s ciljem uklanjanja arhitektonskih barijera te osiguranja pristupačnosti na radnom mjestu osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Tehnička prilagodba – odnosi se na različite prijedloge mjera za prilagodbu opreme i sredstava za rad, a s ciljem povećanja radne učinkovitosti, izdržljivosti i samostalnosti u radu vodeći se ergonomskim načelima te premisom razumne prilagodbe.

Ovisno o potrebama osobe s invaliditetom te zahtjevima radnog mjesta, izrađuje se individualizirani plan prilagodbe. To znači da osobe s istom dijagnozom ne trebaju nužno istu prilagodbu jer su zahtjevi radnog mjesta različiti.

IZVODI LI CPRZ ARHITEKTONSKE RADOVE I NABAVLJA LI OPREMU I SREDSTVA ZA RAD?

Ne. CPR izrađuje Nalaz i mišljenje s planom prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je osnova za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prilagodbe, a Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom odobrava i isplaćuje sredstva temeljem navedenog Nalaza i mišljenja. Arhitektonske radove izvode te opremu i sredstva za rad dobavljaju za to specijalizirana poduzeća od kojih naručitelj zatraži ponudu.

KOLIKO JE MAKSIMALNI IZNOS PRILAGODBE I KOJA JE PROCEDURA ZA DOBIVANJE SREDSTAVA ZA PRILAGODBU?

Sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/2018) prema članku 17. i članku 23. trošak prilagodbe radnog mjesta odnosno uvjeta rada nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

Članci 20. i 26. istog Pravilnika definiraju proceduru i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prilagodbe.

U troškove prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada ubraja se i trošak izrade nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju.

KOJE SU OBVEZE POSLODAVCA PO OSTVARENJU PRAVA NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRILAGODBE RADNOG MJESTA?

Sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/2018) prema članku 18. i članku 24. poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario ovaj poticaj prije proteka 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

 

IZDAJE LI CPRZ OCJENU RADNE SPOSOBNOSTI?

Ne, CPRZ ne izdaje ocjenu radne sposobnosti, već to izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), a nakon provedenog vještačenja u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI).

IZDAJE LI CPRZ RJEŠENJE O INVALIDSKOJ MIROVINI?

Ne, CPRZ ne izdaje rješenje o invalidskoj mirovini.