Usluge centra

Naslovnica / Usluge-centra

Provedba profesionalne rehabilitacije definirana je kao javna služba. Provoditelji usluga profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom su centri za profesionalnu rehabilitaciju, a uspostavlja ih ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Centri mogu osnovati svoje ispostave ili mobilne timove kako bi usluge bile dostupnije korisnicima. Izabrani provoditelji profesionalne rehabilitacije obvezni su usluge provoditi sukladno donesenim Standardima usluga profesionalne rehabilitacije. 

Standardima usluga profesionalne rehabilitacije definirane su sljedeće usluge koje provode centri za profesionalnu rehabilitaciju:

USLUGA 1 – Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa

Rehabilitacijska procjena je početna faza u procesu profesionalne rehabilitacije. Uključenje u profesionalnu rehabilitaciju razumijeva individualno utvrđivanje trenutačnog stanja osobe s invaliditetom (rehabilitacijsku procjenu/sveobuhvatnu dijagnostiku).

Usluga je usmjerena na cjelovitu procjenu osobe s invaliditetom i to na:

 • utvrđivanje utjecaja invaliditeta na radnu sposobnost (medicinski status)
 • utvrđivanje socijalne situacije/motivacije (socijalna anamneza)
 • utvrđivanje prijašnjeg radnog iskustva (profesionalna anamneza)
 • psihološku procjenu (psihodijagnostiku)
 • utvrđivanje postojećih školskih znanja i znanja rada na računalu
 • procjenu radnog funkcioniranja

USLUGA 1.1. – Rehabilitacijska procjena – utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad

Rehabilitacijska procjena – utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad usmjerena je na cjelovitu procjenu osobe s invaliditetom zbog utvrđivanja stupnja poteškoća i prepreka u zapošljavanju i radu. Cilj usluge je utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad zaposlenim i nezaposlenim osobama s invaliditetom koje do sada nisu ispunile kriterije za upis u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

USLUGA 2 – Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije

Uslugom se moguće koristiti nakon provedene usluge rehabilitacijske procjene u situacijama kada se utvrdi da poteškoće u vidu neusvojenih ili zaboravljenih radnih navika, školskih deficita, neučinkovitih strategija učenja, straha od neuspjeha, nedostatne motivacije za uključivanje u rad ili obrazovanje, manjkavih socijalnih vještina, poteškoća u prihvaćanju vlastitog invaliditeta, poteškoća u sučeljavanju s različitim psihološkim, psihosomatskim, psihosocijalnim i osobnim problemima i sl., osobi s invaliditetom onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije.

Usluga se sastoji od primjene niza različitih, ponajprije savjetodavnih i psihoterapijskih individualnih i grupnih pristupa i metoda kojima je cilj korisniku omogućiti da:

 • (ponovno) usvoji radne navike, navikne se na poslovne procese i radno vrijeme
 • prevlada utvrđene školske deficite radi uključivanja u rad ili neku od obrazovnih aktivnosti
 • usvoji učinkovite strategije učenja, poboljša sposobnosti koncentracije i pamćenja
 • preuzme aktivnu ulogu u procesu uključivanja u rad ili obrazovanje
 • razvije socijalne sposobnosti i vještine (komunikacijske vještine, rješavanje konfliktnih situacija u privatnom životu i na radnom mjestu, razvijanje sposobnosti zauzimanja za samog sebe u društvenim situacijama)
 • stekne uvid u vlastitu situaciju i faktore koji na nju utječu, prepozna i razvije vlastite interese i potencijale, te prevlada vlastite probleme uzrokovane invaliditetom
 • nauči učinkovite strategije sučeljavanja s različitim osobnim problemima, te s problemima u radnom, obiteljskom i širem socijalnom okruženju

USLUGA 3 – Izrada perspektiva

Izrada perspektiva sastoji se od opće profesionalne orijentacije, analize zanimanja i pronalaženja zanimanja.

Cilj ove usluge je osmisliti individualni plan obrazovanja i rehabilitacije koji je prilagođen situaciji pojedinca uzimajući u obzir njegove interese, sposobnosti, prethodno stečena znanja i vještine, zdravstvena ograničenja, situaciju na regionalnom tržištu rada, te smjernice naručitelja vezane za financiranje.

Provediva poslovna perspektiva razrađuje se zajedno s korisnikom i na kraju moraju biti ponuđena barem dva moguća zanimanja.

USLUGA 4 – Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja

Analiza radnog mjesta je stručni postupak kojim se na sustavan način utvrđuje popis poslova na određenom radnom mjestu, uvjeti rada s posebnim naglaskom na opasnosti kojima je potencijalni zaposlenik izložen tijekom obavljanja posla te zahtjevi koje mora zadovoljiti.

Analizom radnog mjesta prikupljaju se sljedeće informacije o radnom mjestu: opći podatci o radnom mjestu, uvjeti organizacije rada i ocjena radnih aktivnosti i odgovornosti, detaljan opis radnog mjesta i radnih postupaka, zahtjevi i uvjeti rada, tjelesne aktivnosti i položaji pri radu, procjena senzornih, psihomotornih i drugih osobina i svojstava potrebnih za rad, potrebna znanja i vještine koje radno mjesto zahtjeva, mogućnosti prilagodbe radnog mjesta, te mogućnosti rada osoba s invaliditetom na radnom mjestu ovisno o oštećenju.

Svrha usluge je procijeniti usklađenost radnog mjesta s preostalim radnim i općim sposobnostima osobe s invaliditetom te njezinim iskustvima, znanjima i vještinama stečenim poslom ili osposobljavanjem.

Cilj usluge je izrada analize u kojoj će se iznijeti preporuke i rješenja na osnovu kojih se može osigurati siguran rad zaposlene osobe na određenom radnom mjestu i u određenom radnom okruženju. Pojedini elementi usluge mogu služiti kao temelj za izradu plana arhitektonske i tehničke prilagodbe, utvrđivanje radne učinkovitosti osobe s invaliditetom te potrebne stručne podrške na određenom radnom mjestu i radnom okruženju.

USLUGA 5 – Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s obrazovnim programom

U uslugu se uključuju korisnici nakon provedene usluge Rehabilitacijska procjena ili usluge Izrada perspektiva u situacijama kada centar za profesionalnu rehabilitaciju izvodi uslugu suradnji s nekom drugom ustanovom zbog čega su potrebni kontinuirano praćenje i stručna podrška korisniku i kada se predviđa da je korisniku tijekom profesionalne rehabilitacije potreban specifičan oblik stručne podrške prilagođen individualnim potrebama.

Usluga se provodi individualno, na temelju timski napravljenog Plana individualne stručne podrške i praćenja tijekom obrazovanja/osposobljavanja/usavršavanja kojim se definira:

 • cilj stručne podrške i praćenja tijekom procesa obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja
 • vrste stručne podrške te odgovarajuće metode i tehnike
 • provoditelj stručne podrške i praćenja
 • načini protoka informacija između provoditelja, korisnika i obrazovne ustanove ili poslodavca.

Usluga obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • prikupljanje potrebne dokumentacije za uključivanje u obrazovni proces u ustanovi koja ima verificirane programe obrazovanja odraslih te upis
 • utvrđivanje razlike ispita
 • organizacija tijeka obrazovanja
 • planiranje polaganja ispita i praćenje ostvarivanja plana
 • dogovaranje ispitnih rokova
 • koordinacija s obrazovnom ustanovom
 • pomoć u nabavi literature
 • pomoć u svladavanju učinkovitih tehnika učenja
 • organizacija individualne pomoći u učenju
 • pomoć pri izradi maturalnih i diplomskih radnji (pomoć u nabavi literature, pomoć u traženju dodatnih izvora informacija potrebnih za izradu radnje i sl.)
 • organiziranje stručne prakse
 • održavanje stalnih kontakata s poslodavcem (stručna praksa, podrška pri zapošljavanju)
 • informiranje o promjenama na tržištu rada
 • podrška u traženju zaposlenja
 • psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama
 • dodatni sadržaji u sklopu usluge koji obuhvaćaju savjetodavne i psihoterapijske individualne i grupne metode i pristupe koji korisnicima omogućuju razvijanje, uvježbavanje i poboljšavanje socijalnih sposobnosti i vještina (komunikacijske vještine, rješavanje konfliktnih situacija mirnim putem i uz međusobno uvažavanje u privatnom životu i na radnom mjestu, razvijanje sposobnosti zauzimanja za samog sebe u društvenim situacijama), razvoj osjetljivosti za rad u grupi, odgovorno ponašanje, poboljšavanje radnih i higijenskih navika i sl.

USLUGA 6 – Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju

Procjena potrebne stručne podrške za osobu s invaliditetom na određenom radnom mjestu utvrđuje se nalazom i mišljenjem o provedenoj usluzi 1 Rehabilitacijska procjena i nalazom i mišljenjem o provedenoj usluzi 4 Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja. 

Usluga je namijenjena nezaposlenim i zaposlenim osobama s invaliditetom koje zbog posljedica tjelesnih, senzoričkih ili mentalnih poteškoća imaju prepreke pri uključivanju u radni proces ili pri zapošljavanju te im je potrebna individualizirana stručna podrška i praćenje u razdoblju prilagodbe poslu i radnom okruženju. Usluga je namijenjena i osobama koje imaju poteškoće u zadržavanju posla te u prilagodbi poslu i radnom okruženju zbog promjena u zdravstvenom stanju (npr. osobama kod kojih je u odrasloj dobi nastupilo teško oštećenje vida).

Cilj usluge je pomoći osobi s invaliditetom da uspješno svlada posao, da se uspješno integrira u radno okruženje te da zadrži posao ili napreduje u poslu.

Usluga se provodi individualno, na temelju timski izrađenog Plana individualne stručne podrške i praćenja na određenom radnom mjestu i u radnom okruženju, te obuhvaća sljedeće elemente:

 • definiranje ciljeva programa stručne podrške i praćenja
 • definiranje provedbe potrebne vrste i sadržaja stručne podrške usmjerene na korisnika, te metode rada (savjetovanje i informiranje, praćenje i nadzor na radnom mjestu, osposobljavanje korisnika za vještine i sposobnosti koje se traže na konkretnom radnom mjestu, tehnička podrška za prilagodbu radnog mjesta i sredstava rada, prenošenje općih radnih kompetencija poput izdržljivosti, fleksibilnosti i sl., stručna podrška u situacijama indirektno povezanim s poslom (vježbanje dolazaka i odlazaka s posla, komunikacija sa suradnicima na poslu, poštovanje radnog vremena i vremena za odmor itd.) i sl.)
 • definiranje provedbe potrebne vrste i sadržaja stručne podrške usmjerene na poslodavca, te metode rada (savjetovanje i informiranje, dodatno savjetovanje za promjene na radnom mjestu koje bi poslodavac trebao poduzeti i sl.)
 • definiranje provedbe potrebne vrste i sadržaja stručne podrške usmjerene na radno okruženje, te metode rada (poticanje prirodne socijalne podrške, razvoj suradničkih odnosa na poslu i sl.)
 • definiranje trajanja stručne podrške i praćenja

USLUGA 7 – Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (radni centar)

U uslugu se uključuju korisnici nakon provedenih usluga Rehabilitacijska procjena ili Izrada perspektiva.

Radni centar oblik je rehabilitacijske aktivnosti koja razumijeva „učenje kroz rad“ jednostavnijih radnih operacija i poslova. Provedbom usluge osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja, vještine i navike potrebne za obavljanje poslova pojedinog zanimanja u pojedinoj fazi radnog procesa. Time jačaju radne potencijale te osobne i profesionalne kompetencije prijeko potrebne za kasniju adaptaciju na stvarnu radnu sredinu i zapošljavanje.

U radionicama radnog centra simuliraju se tehničko–tehnološki radni procesi različitih zanatsko–industrijskih i uslužnih struka i zanimanja te ostalih pomoćnih zanimanja, slijedeći uobičajene faze rada i služeći se standardnim alatima, strojevima i materijalima. Usluga radnog centra ima naglašeno funkcionalni karakter u smislu aktualizacije svih potencijala osobe s invaliditetom. Tempo i dometi/platoi svladavanja sadržaja programa radnog centra prilagođeni su sposobnostima, znanjima i vještinama svake pojedine osobe s invaliditetom.

Dodatni sadržaji u sklopu usluge obuhvaćaju savjetodavne i psihoterapijske individualne i grupne metode i pristupe koji korisnicima omogućuju, razvijanje, uvježbavanje i poboljšavanje socijalnih vještina (komunikacijske vještine, rješavanje konfliktnih situacija mirnim putem i uz međusobno uvažavanje u privatnom životu i na radnom mjestu, razvijanje sposobnosti zauzimanja za samog sebe u društvenim situacijama), razvoj osjetljivosti za rad u grupi, odgovorno ponašanje, poboljšavanje radnih i higijenskih navika i sl.

Korisnika se na stručnu praksu može uputiti već nakon drugog mjeseca boravka u radnom centru, ali najkasnije zadnjih mjesec dana provedbe usluge na poslovima za koje su se osposobljavali u radnom centru. Tijekom prakse poslodavci se mogu uvjeriti u radne potencijale korisnika radnog centra, potencijalnog zaposlenika. Istodobno se korisnicima daje prilika da se prilagode radnoj atmosferi i realnim uvjetima rada u kojima se od njih očekuje praktična primjena onoga što su naučili tijekom izvođenja programa u radnom centru.

Zaključno, cilj usluge radnog centra je jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija, praktično usvajanje i usavršavanje stručnih znanja, vještina i navika potrebnih za obavljanje poslova pojedinog zanimanja na konkretnom proizvodu, odnosno fazi rada, razvijanje i poboljšavanje socijalno-komunikacijskih sposobnosti i vještina, te neposredna priprema osoba s invaliditetom za tržište rada kako bi dobili bolju mogućnost za napredovanje u profesionalnoj karijeri ili za zapošljavanje u različitim zanatsko-industrijskim zanimanjima.

USLUGA 8 – Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (virtualna radionica)

U uslugu se uključuju korisnici nakon provedenih usluga Rehabilitacijska procjena ili Izrada perspektiva.

Virtualna radionica (vježbenička tvrtka) oblik je rehabilitacijske aktivnosti koja razumijeva „učenje kroz rad“. Provedbom usluge osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja i vještine potrebne za obavljanje administrativnih, financijsko-računovodstvenih, komercijalno-marketinških i sl. poslova čime jačaju osobne i profesionalne kompetencije prijeko potrebne za efikasno zapošljavanje i privikavanje na stvarnu radnu sredinu.

U Virtualnoj radionici se na najsuvremenijoj informatičkoj opremi uz odgovarajuću softversku potporu i posebno educirane trenere simuliraju stvarne radne situacije iz financijskih i računovodstvenih odjela, nabave, prodaje, marketinga, skladišta sirovina i gotovih proizvoda, administrativnih i sl. poslova.

Provođenje usluge virtualne radionice iziskuje kontinuirano aktualiziranje zahtjeva zanimanja i radnih mjesta obuhvaćenih uslugom, posebice aktualiziranje potrebnih kompetencija, znanja i vještina, nazivlja radnih mjesta, shema pojedinih radnih cjelina u kojima će korisnici raditi, te obnavljanje i nadograđivanje analize radnih mjesta.

Dodatni sadržaji u sklopu usluge obuhvaćaju savjetodavne i psihoterapijske individualne i grupne metode i pristupe koji korisnicima omogućuju uvježbavanje i poboljšavanje socijalnih sposobnosti i vještina (komunikacijske vještine, aktivno slušanje, asertivnost, samopouzdanje, rješavanje sukoba, upravljanje stresom, razvoj osjetljivosti za timski rad, usvajanje prezentacijskih vještina, podučavanje odgovornog odlučivanja i sl.)

Korisnika se na stručnu praksu može uputiti već nakon drugog mjeseca boravka u virtualnoj radionici, ali najkasnije zadnjih mjesec dana provedbe usluge na poslovima za koje su se osposobljavali u virtualnoj radionici. Osiguravanjem stručne prakse na otvorenom tržištu rada otvaraju se mogućnosti za zapošljavanje. Procjena zapošljivosti korisnika uspoređuje se sa zahtjevima otvorenog tržišta rada, budući da su uvjeti virtualne radionice simulirani i na određeni način zaštićeni. Uz to sami korisnici su u situaciji da sliku o sebi i o svojim sposobnostima stave u realan kontekst koji nalaže osobnu odgovornost za svoju karijeru. Istodobno stručna praksa na otvorenom tržištu rada daje poslodavcima mogućnost da se i sami uvjere kako su se korisnici vježbeničke tvrtke praktičnim radom uvježbali za različite poslove pri čemu imaju realnu mogućnost odabira potencijalnih zaposlenika.

Zaključno, cilj usluge virtualne radionice je jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija, obnavljanje i usavršavanje stručnih znanja i vještina, poboljšavanje socijalno-komunikacijskih sposobnosti i vještina, te neposredna priprema osoba s invaliditetom za tržište rada da bi dobili bolju mogućnost za napredovanje u profesionalnoj karijeri ili za zapošljavanje u administrativnim, financijsko-računovodstvenim i komercijalno-marketinškim zanimanjima.

USLUGA 9 – Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša (arhitektonska prilagodba), te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba)

Usluga obuhvaća prijedloge različitih mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša, te prilagodbu opreme i sredstva za rad koje na razini konkretnog posla smanjuju opterećenje, zahtjeve i različite štetne utjecaje i tako posredno povećavaju radnu učinkovitost osobe s invaliditetom.

Provedba usluge je osnova za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada.

Prilagodbe uključuju prilagodbu svih aspekata radnog mjesta i radnog okoliša: fizičkih, tehničkih, organizacijskih, kognitivnih, psihosocijalnih i dr.

Usluga uključuje i grubu procjenu visine troškova potrebnih za prilagodbu radnog mjesta i okruženja.

Potrebna prilagodba radnog mjesta i uvjeta rada utvrđuje se Nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju, na temelju kojeg se izrađuje Plan prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada.

Cilj usluge je veća radna učinkovitost osobe s invaliditetom, izdržljivost i pouzdanost, sigurno obavljanje posla te razumna prilagodba rada osobi s invaliditetom. Polazne točke kod izvođenja usluge su postupci rehabilitacijske procjene te postupci analize konkretnog radnog mjesta i radnog okoliša osobe s invaliditetom.

USLUGA 10 – Procjena radne učinkovitosti

Usluga Procjena radne učinkovitosti namijenjena je procjeni zapošljivosti osobe s invaliditetom te ostvarivanju subvencije plaće za osobe s invaliditetom, kojima je utvrđena smanjena radna učinkovitost kao posljedica invaliditeta u skladu s Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Usluga je također osnova za procjenu zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Procjena radne učinkovitosti temelji se na usporedbi ostvarenja radnih rezultata osobe s invaliditetom i zaposlenih na uobičajenim radnim mjestima ili drugim usporedivim radnim mjestima na kojima je osoba s invaliditetom zaposlena ili se na njemu osposobljava za rad.

Postupak procjene radne učinkovitosti nezaposlene osobe s invaliditetom provodi se kao završna faza profesionalne rehabilitacije – po završetku osposobljavanja na konkretnom radnom mjestu ili zapošljavanju na istom radnom mjestu.

U postupku utvrđivanja razloga smanjene radne učinkovitosti osoba s invaliditetom potrebno je isključiti čimbenike koji nisu rezultat njihova invaliditeta, a mogu utjecati na manju radnu učinkovitost. Navedeni čimbenici mogu biti neprimjereno obrazovanje, nedovoljna osposobljenost za rad ili nepoštovanje pravila o sigurnom i zdravom radu od strane poslodavaca i/ili osoba s invaliditetom, te rad na neadekvatnom radnom mjestu u odnosu na invaliditet pojedinca.

USLUGA 11 – Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu

Usluga podrazumijeva usvajanje novih i usavršavanja postojećih radnih vještina kroz rad na konkretnom radnom mjestu, jačanje radnih potencijala, povećanje efikasnosti rada i mogućnosti za uspješnu prilagodbu u radnoj okolini, pogotovo ako je osoba bila duže vrijeme izvan radnog procesa (dugotrajno bolovanje, duža nezaposlenost, iznenadne promjene u zdravstvenom stanju). Primjenjuje se model osposobljavanja na simuliranom (centar za profesionalnu rehabilitaciju) ili konkretnom (poslodavac) radnom mjestu.

Uslugom se stječe mogućnost iskustvenog učenja kroz rad te praktičnog stjecanja znanja, vještina i navika potrebnih za obavljanje radnih zadataka te se u konačnici razvija i povećava produktivnost osobe. 

Usluga, između ostalog, obuhvaća i pružanje stručne podrške kako osobi s invaliditetom tako i poslodavcu i ostalim zaposlenicima u radnom okruženju.

Prijedlog aktivnosti radnog osposobljavanja utvrđuje se nalazom i mišljenjem o provedenoj usluzi 1 Rehabilitacijska procjena i nalazom i mišljenjem o provedenoj usluzi 4 Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja, na temelju čega se izrađuje Individualni plan profesionalne rehabilitacije te Plan individualne stručne podrške.

USLUGA 12 – Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom

Usluga podrazumijeva stjecanje znanja i vještina kroz verificirane obrazovne programe, koji će osobi s invaliditetom omogućiti uspješno zapošljavanje i rad. U uslugu se uključuju korisnici nakon provedenih usluga Rehabilitacijska procjena ili Izrada perspektiva, ukoliko je nalazom i mišljenjem korisniku preporučena ova usluga. Usluga se provodi prema Individualnom planu profesionalne rehabilitacije.

Cilj usluge je stjecanje potrebnih kvalifikacija, teorijskih i praktičnih znanja za obavljanje poslova određenog zanimanja.