Najčešća pitanja

Naslovnica / Najčešća pitanja
 • ŠTO JE REHABILITACIJSKA PROCJENA?

  Rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina radnih navika i profesionalnih interesa je usluga koja se odvija u sklopu ocjene radne sposobnosti, kada nadležno tijelo vještačenja podnese narudžbenicu CPRZ-u.

  Svrha usluge je utvrditi je li osoba prikladan kandidat za uključivanje u usluge profesionalne rehabilitacije, odnosno bi li profesionalna rehabilitacija pomogla osobi u uključivanju u svijet rada. Usluge profesionalne rehabilitacije mogu biti radno osposobljavanje, obrazovanje , stručna podrška na radnom mjestu i sl.

  Tijekom provođenja rehabilitacijske procjene osobi se utvrđuje stupanj invaliditeta u odnosu na rad, koji može biti procijenjen od 0 do 4. Ako se osobi utvrdi stupanj od 1 do 4, upisuje se u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

 • ŠTO JE PROFESIONALNA REHABILITACIJA I KOME JE NAMIJENJENA?

  Profesionalna rehabilitacija sastavni je dio procesa rehabilitacije osoba s invaliditetom i naziv je za skup aktivnosti kojima je cilj osposobiti osobu s invaliditetom za prikladan posao, zaposliti je, odnosno omogućiti da zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.

  Profesionalna rehabilitacija obuhvaća sljedeće mjere i aktivnosti:

  • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti
  • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti
  • analizu tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključivanja u rad
  • procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja
  • radno osposobljavanje, obrazovanje i programe za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja
  • informiranje i savjetovanje o mogućnostima koje asistivna tehnologija pruža u učenju i radu
  • pojedinačne i skupne programe za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu
  • informiranje i savjetovanje o primjeni učinkovitih tehnika u učenju i radu
  • razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije
  • tehničku pomoć i podršku u provedbi usluga profesionalne rehabilitacije, praćenje i procjena rezultata
  • informiranje i podršku u izvorima financiranja.

  Pravo na profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti osoba kojoj je prema posebnom propisu utvrđen status osobe s invaliditetom te time ispunjava uvjete za upis u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

 • KOLIKO TRAJE USLUGA REHABILITACIJSKE PROCJENE?

  Rehabilitacijska procjena sveobuhvatna je usluga i iz tog razloga može trajati do 5 dana, maksimalno 6 sati na dan. Uključuje procjene stručnog tima koje se sastoje od pregleda specijaliste medicine rada, psihologijskog intervjua i testiranja, razgovora s rehabilitatorom, razgovora sa socijalnim radnikom, testiranja znanja iz hrvatskog jezika, matematike, znanja osnova rada na računalu i opće informiranosti te radno-funkcionalnih sposobnosti, a ovisno o potrebi, i pregleda specijaliste medicine nekog drugog područja.

 • ZAŠTO SE TESTIRAJU ZNANJA IZ HRVATSKOG JEZIKA, MATEMATIKE I OSNOVA RADA NA RAČUNALU?

  Testiranje znanja (hrvatski jezik, matematika, osnove rada na računalu, opća informiranost) provodi se u svrhu utvrđivanja trenutne razine znanja i razvojnog kapaciteta korisnika. Testovima se testiraju samo bazična znanja na razini osnovne ili srednje škole. Rezultati testova koriste se u svrhu utvrđivanja predispozicija za učenje i savladavanje gradiva ukoliko se osoba uputi na dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju.

 • ŠTO PODRAZUMIJEVA UTVRĐIVANJE RADNO-FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI?

  Testiranje radno-funkcionalnih sposobnosti (motorički zadaci, funkcioniranja u radnim položajima, radno funkcioniranje) provodi se u svrhu utvrđivanja trenutnih motoričkih, radnih, tjelesnih i funkcionalnih kapaciteta prilikom izvođenja određenih radnih zadataka. Tijekom testiranja ispituje se fina i gruba ručna motorika, spretnost, preciznost, tjelesna pokretljivost, hvat, manipulacija alatom i teretom te ispitivanje funkcioniranja u određenim tjelesnim položajima. Sva testiranja s ciljem mogućeg uključivanja u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije i adekvatne obrazovne programe.

 • KOJA JE SVRHA USLUGE UTVRĐIVANJA INVALIDITETA U ODNOSU NA RAD?

  Stupanj invaliditeta u odnosu na rad utvrđuje se isključivo radi upisa osobe u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

 • KAKO SE PROVODI USLUGA I ŠTO SVE OBUHVAĆA?

  Za ocjenu stupnja invaliditeta u odnosu na rad potrebno je procijeniti funkcioniranje pojedinca, procijeniti poteškoće i prepreke vezane uz rad s obzirom na njegovo zdravstveno stanje.

  Osoba je prisutna jedan dan na obradi u Centru za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb”, gdje prolazi pregled specijaliste medicine rada, psihologijsko testiranje i razgovor sa psihologom, te razgovore sa socijalnim radnikom i rehabilitatorom.

  Drugi dan provođenja usluge odnosi se na pisanje mišljenja stručnjaka i interdisciplinarni sastanak gdje stručnjaci zajedno donose odluku o stupnju invaliditeta u odnosu na rad temeljem sveobuhvatne procjene korisnika.

  Ukoliko procijenimo da postoji invaliditet u odnosu na rad, nalaz i mišljenje šaljemo u Zavod za vještačenje, koji će osobi u tom slučaju poslati uvjerenje o invaliditetu u odnosu na rad.

 • KAKAV JE POSTUPAK NARUČIVANJA USLUGE?

  Potrebno je ispuniti narudžbenicu te ju dostaviti zajedno s ostalom dokumentacijom osobno ili poštom na adresu:

  Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“
  Ulica Republike Austrije 1, 10000 Zagreb

  ili elektronskom poštom na info@cprz.hr

 • KOJA JE CIJENA USLUGE UTVRĐIVANJE INVALIDITETA U ODNOSU NA RAD?

  Temeljem Cjenika usluga profesionalne rehabilitacije, od 2020. godine usluga se ne naplaćuje.

 • KOJA JE SVRHA USLUGE?

  Cilj je utvrditi postoji li smanjena radna učinkovitost kao posljedica invaliditeta, procjena mogućnosti individualnog prilagođavanja radnog mjesta te određivanje postotka subvencije plaće.

 • TKO MOŽE BITI NARUČITELJ USLUGE?

  Naručitelj usluge je poslodavac kod kojega je osoba s invaliditetom zaposlena. Preduvjet za uključivanje u uslugu je da je osoba s invaliditetom upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te je od dana zapošljavanja proteklo najmanje tri mjeseca.

 • KAKO SE USLUGA PROVODI I ŠTO SVE OBUHVAĆA?

  Usluga podrazumijeva obradu korisnika u Centru za profesionalnu rehabilitaciju “Zagreb” u trajanju od 6 sati od strane raznih stručnjaka te odlazak stručnih radnika Centra na opservaciju rada i radnog mjesta na kojem je zaposlena osoba koja se procjenjuje kako bi proveli sveobuhvatnu procjenu funkcioniranja osobe s invaliditetom na radnom mjestu.

 • KOLIKO MOŽE IZNOSITI POSTOTAK SUBVENCIJE PLAĆE?

  Visina postotka subvencije plaće direktno ovisi o procjeni radne učinkovitosti, a može iznositi od 10% do 75% osnovice za subvenciju, koju čini bruto I plaća zaposlene osobe s invaliditetom.

 • ŠTO AKO NAKON PROCJENE RADNE UČINKOVITOSTI OSOBA PROMJENI RADNO MJESTO?

  Procjena radne učinkovitosti vezana je uz konkretno radno mjesto te je u slučaju prelaska na drugo radno mjesto potrebno ponoviti procjenu.

 • KOJA JE CIJENA USLUGE PROCJENE RADNE UČINKOVITOSTI?

  Temeljem Cjenika usluga profesionalne rehabilitacije, od 2020. godine usluga se ne naplaćuje.

 • GDJE POSLODAVAC MOŽE OSTVARITI PRAVO NA SUBVENCIJU PLAĆE ZA OSOBU S INVALIDITETOM?

  Poslodavac predaje zahtjev za subvenciju plaće zajedno s nalazom i mišljenjem o procjeni radne učinkovitosti u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb.

  Više informacija na www.zosi.hr ili na tel. 01/6184-727, 01/6184-726, 01/6458-481

 • ŠTO JE PRILAGODBA RADNOG MJESTA?

  Prilagodba radnog mjesta je mjera za zapošljavanje i/ili zadržavanje osobe s invaliditetom u radnom odnosu. Cilj prilagodbe je prilagoditi uvjete rada i radnog okoliša osobi s invaliditetom kako bi posao mogla obavljati ravnopravno s ostalim kolegama.

 • NA ŠTO SVE IMAM PRAVO KROZ PRILAGODBU RADNOG MJESTA?

  Prilagodba radnog mjesta se dijeli na dva različita segmenta:

  Arhitektonska prilagodba – odnosi se na različite prijedloge mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša, a s ciljem uklanjanja arhitektonskih barijera te osiguranja pristupačnosti na radnom mjestu osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

  Tehnička prilagodba – odnosi se na različite prijedloge mjera za prilagodbu opreme i sredstava za rad, a s ciljem povećanja radne učinkovitosti, izdržljivosti i samostalnosti u radu vodeći se ergonomskim načelima te premisom razumne prilagodbe.

  Ovisno o potrebama osobe s invaliditetom te zahtjevima radnog mjesta, izrađuje se individualizirani plan prilagodbe. To znači da osobe s istom dijagnozom ne trebaju nužno istu prilagodbu jer su zahtjevi radnog mjesta različiti.

 • IZVODI LI CPRZ ARHITEKTONSKE RADOVE I NABAVLJA LI OPREMU I SREDSTVA ZA RAD?

  Ne.

  CPR izrađuje Nalaz i mišljenje s planom prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je osnova za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prilagodbe, a Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom odobrava i isplaćuje sredstva temeljem navedenog Nalaza i mišljenja. Arhitektonske radove izvode te opremu i sredstva za rad dobavljaju za to specijalizirana poduzeća od kojih naručitelj zatraži ponudu.

 • KOLIKO JE MAKSIMALNI IZNOS PRILAGODBE I KOJA JE PROCEDURA ZA DOBIVANJE SREDSTAVA ZA PRILAGODBU?

  Sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20) prema članku 18. i članku 24. trošak prilagodbe radnog mjesta odnosno uvjeta rada nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

  Članci 21. i 27. istog Pravilnika definiraju proceduru i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prilagodbe.

  U troškove prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada ubraja se i trošak izrade nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju.

 • KOJE SU OBVEZE POSLODAVCA PO OSTVARENJU PRAVA NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRILAGODBE RADNOG MJESTA?

  Sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20) prema članku 19. i članku 25. poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario ovaj poticaj prije proteka 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

 • IZDAJE LI CPRZ OCJENU RADNE SPOSOBNOSTI?

  Ne, CPRZ ne izdaje ocjenu radne sposobnosti, već to izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), a nakon provedenog vještačenja u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI).

 • IZDAJE LI CPRZ RJEŠENJE O INVALIDSKOJ MIROVINI?

  Ne, CPRZ ne izdaje rješenje o invalidskoj mirovini.