Dokumenti

Naslovnica / Dokumenti

Na ovoj stranici možete pronaći važeće opće akte Centra, godišnji plan rada, financijske dokumente i izvješća o radu, strateške dokumente, zaključke sa sjednica Upravnog vijeća, planove nabave, registre ugovora i opće dokumente o javnoj nabavi.

Informacije o trošenju sredstava proračunskog korisnika (Naputak - Narodne novine 59/23)