Usluge

Usluga 12

Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom

Usluga podrazumijeva stjecanje znanja i vještina kroz verificirane obrazovne programe, koji će osobi s invaliditetom omogućiti uspješno zapošljavanje i rad. U uslugu se uključuju korisnici nakon provedenih usluga Rehabilitacijska procjena ili Izrada perspektiva, ukoliko je nalazom i mišljenjem korisniku preporučena ova usluga. Usluga se provodi prema Individualnom planu profesionalne rehabilitacije.

Cilj usluge je stjecanje potrebnih kvalifikacija, teorijskih i praktičnih znanja za obavljanje poslova određenog zanimanja.