Usluge

Usluga 2

Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije

Uslugom se moguće koristiti nakon provedene usluge rehabilitacijske procjene u situacijama kada se utvrdi da poteškoće u vidu neusvojenih ili zaboravljenih radnih navika, školskih deficita, neučinkovitih strategija učenja, straha od neuspjeha, nedostatne motivacije za uključivanje u rad ili obrazovanje, manjkavih socijalnih vještina, poteškoća u prihvaćanju vlastitog invaliditeta, poteškoća u sučeljavanju s različitim psihološkim, psihosomatskim, psihosocijalnim i osobnim problemima i sl., osobi s invaliditetom onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije.

Usluga se sastoji od primjene niza različitih, ponajprije savjetodavnih i psihoterapijskih individualnih i grupnih pristupa i metoda kojima je cilj korisniku omogućiti da:

  • (ponovno) usvoji radne navike, navikne se na poslovne procese i radno vrijeme
  • prevlada utvrđene školske deficite radi uključivanja u rad ili neku od obrazovnih aktivnosti
  • usvoji učinkovite strategije učenja, poboljša sposobnosti koncentracije i pamćenja
  • preuzme aktivnu ulogu u procesu uključivanja u rad ili obrazovanje
  • razvije socijalne sposobnosti i vještine (komunikacijske vještine, rješavanje konfliktnih situacija u privatnom životu i na radnom mjestu, razvijanje sposobnosti zauzimanja za samog sebe u društvenim situacijama)
  • stekne uvid u vlastitu situaciju i faktore koji na nju utječu, prepozna i razvije vlastite interese i potencijale, te prevlada vlastite probleme uzrokovane invaliditetom
  • nauči učinkovite strategije sučeljavanja s različitim osobnim problemima, te s problemima u radnom, obiteljskom i širem socijalnom okruženju