Dokumenti

Poveznice i preuzimanje korisnih dokumenata:

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 152/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 39/18)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18)

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18)

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 120/18)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine 120/18)

Priručnik za razumnu prilagodbu radnog mjesta